מדוע קיפל הקב"ה את כל ארץ ישראל מתחתיו של יעקב אבינו?

שיחה לפרשת ויצא - מתוך ליקוטי שיחות - כרך כ' - הרבי מליבואוויטש

כתבות פופולריות